Jazda po alkoholu – co za to grozi? Szkoła Jazdy EXPERT Radzionków wyjaśnia:

23 lutego 2024

Pomimo restrykcyjnego prawa do maja 2022 policja zatrzymała na polskich drogach około 35 000 kierowców którzy przekroczyli normę alkoholu w wydychanym powietrzu. Karą za przekroczenie stężenia alkoholu we krwi może być zarówno dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jak i również kara więzienia. Osoby wsiadające “za kółko” w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka bardzo często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji które się z tym wiążą. Co zrobić gdy zdarzy się nam prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu?

Jak odzyskać prawo jazdy?

O odzyskanie dokumentu można ubiegać się co najmniej po upływie połowy kary. W przypadku dożywotniego zakazu musi minąć przynajmniej 10 lat. Uprawnienia odzyskiwane są na zasadzie zmiany orzeczonego środka karnego na zakaz kierowania samochodów NIEWYPOSAŻONYCH W BLOKADĘ ALKOHOLOWĄ. Oznacza to, że przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Sąd, będzie możliwe zamontowanie urządzenia w samochodzie, które uniemożliwi uruchomienie silnika, będąc po spożyciu lub pod wpływem alkoholu. Warto zaznaczyć, że nie każdy wniosek o zmianę rozpatrywany jest pozytywnie.

Jak wygląda procedura odzyskania prawa jazdy?

Sąd po wydaniu orzeczenia, przekazuje je do właściwego Starostwa. Dalsza procedura odzyskania odbywa się w Starostwie. To właśnie tam uzyskamy wszystkie stosowne dokumenty potrzebne do ponownego posiadania dokumentów m.in. skierowania na badania lekarskie oraz kurs reedukacyjny, a także zgodę na ponowne odbycie egzaminu.

Zabrane prawo jazdy za alkohol co dalej?

Pewnym sposobem na wcześniejsze odzyskanie dokumentu może być instytucja przewidziana w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego.

Wniosek można złożyć dopiero po wykonaniu połowy orzeczonego środka karnego. Warto tutaj wspomnieć, że w przypadku zatrzymania dokumentu uprawniającego do jazdy przed wydaniem prawomocnego wyroku, okres zatrzymania sąd zawsze zalicza na poczet orzeczonego zakazu. Jeżeli ograniczenie możliwości kierowania pojazdów orzeczone było dożywotnio, wniosek można złożyć dopiero po 10 latach wykonywania. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć do organu, który wyda wyrok w pierwszej instancji.

Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu zostały określone w art. 178a § 1 kk. Przepis ten za jazdę po pijanemu przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo Sąd oprócz kary wymierza środek karny w postaci zakazu kierowania autami na okres nie krótszy niż 3 lata (z zaliczeniem okresu zatrzymania prawa jazdy, jeżeli zostało zatrzymane w momencie zdarzenia) oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie niższej niż 5 tys. złotych.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania to najlepsze z możliwych rozwiązań kończących postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu. Sąd warunkowo może umorzyć postępowanie, w przypadku, w którym wina oraz społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a postawa sprawcy oraz jego dotychczasowe życie nie wzbudza wątpliwości co do ponownego popełnienia przestępstwa. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania okres próby wynosi od jednego roku do lat trzech, natomiast zatrzymanie dokumentu następuje na czas od jednego roku do lat dwóch.

Warto podkreślić, że przy uzyskaniu rocznego ograniczenia możliwości prowadzenia pojazdu, nie jest konieczne ponowne zdanie państwowego egzaminu , a to z pewnością zmniejsza dolegliwość kary. Umarzając warunkowo postępowanie sąd nakłada na sprawcę obowiązek zadośćuczynienia szkody w postaci opłaty na rzecz Funduszu postpenitencjarnego i osób pokrzywdzonych. Po odbyciu pozytywnym przebiegu próby, w późniejszym czasie nie widniejmy także w Krajowym Rejestrze Karnym.

Ile można mieć alkoholu we krwi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami a mianowicie art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1) stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo 2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 . W sytuacji, gdy w organizmie kierowcy znajduje się niższa ilość alkoholu nie popełnia on czynu zabronionego przez prawo.

1 promil alkoholu we krwi jaka kara?

Za jazdę pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu grozić może: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, środek karny w postaci zakazu kierowania od 3 do 15 lat, oraz świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarne w wysokości nie mniej niż 5000 zł. Jednak w wypadku 1 ‰ alkoholu starać się można o warunkowe umorzenie – przy wyroku warunkowo umarzającym postępowanie zakaz wynosi od roku do lat dwóch, organ wymiaru sprawiedliwości nie orzeka karny a wspomniane wcześniej świadczenie może być niższe niż 5000 tyś zł. Warto dodać, iż można się starać o ograniczenie zakazu do kategorii pojazdów, którą dana osoba poruszała się w momencie zdarzenia.

2 promile alkoholu we krwi – jaka kara?

Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu przekracza u niego 0,5 ‰ bądź prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Kierowanie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego z 2 promilami we krwi jest zatem niewątpliwie przestępstwem z art. 178a § kk. Za jazdę w w taką zawartością alkoholu we krwi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Oprócz kary sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu na okres co najmniej 3 lat oraz obowiązek zapłacenia przez skazanego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w wysokości 5 tys. złotych bądź wyższej.

Konsekwencje ponownej jazdy w stanie nietrzeźwości są jeszcze surowsze. W myśl art. 178a § 4 kk, pomimo wcześniejszego prawomocnego skazania konsekwencjami jest ograniczenie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Organ wymiaru sprawiedliwości może zamiast tego orzec ograniczenie wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych – zwłaszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Za jazdę po alkoholu po raz drugi lub kolejny grozi również dożywotni zakaz oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 tys. złotych.

Kiedy można jechać po alkoholu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalna ilość alkoholu u kierowcy wynosi 0,2 ‰. Za jazdę po użyciu alkoholu, zgodnie z art. 87 § 1 kw, grozi kara finansowa bądź aresztu oraz środek karny w postaci zakazania prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości kieruje samochodem lub innym pojazdem mechanicznym, podlega odpowiedzialności finansowej, ograniczeniu wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w badanej krwi kierowcy przekracza 0,5 ‰ bądź prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w Polsce?

Zgodnie z aktualnym kodeksem, dopuszczalna ilość alkoholu u kierowcy w Polsce wynosi 0,2 promila. Wartość ta odpowiada 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przekroczenie tego stężenia jest przestępstwem albo wykroczeniem. Jeżeli stężenie we krwi kierowcy przekracza 0,2 promila, ale jest zarazem niższe niż 0,5 promila, to oznacza, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu i popełnia wykroczenie określone w art. 87 § 1 k.w. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, grozi kara finansowa albo areszt. Dodatkowo organ orzeka zakaz prowadzenia na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Kierowanie pojazdem mechanicznym przy stężeniu alkoholu powyżej 0,5 promila stanowi natomiast przestępstwo z art. 178a § 1 kk. W myśl art. 178a § 1 kk, za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi odpowiedzialność finansowa, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Organ wymiaru sprawiedliwości orzeka także ograniczenie prowadzenia na okres nie krótszy niż 3 lata oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych.

Jazda po alkoholu na rowerze

Nie. Jazda rowerem po alkoholu jest wykroczeniem. Art. 87 Kodeksu Wykroczeń, przewiduje za to karę grzywny nie mniejszą niż 50 zł, możliwy jest też areszt. W niektórych przypadkach jazda rowerem po alkoholu może także skutkować orzeczeniem zabraniającym prowadzenie pojazdów.