Wymiana terminowego prawa jazdy. Szkoła Jazdy Expert z Piekar Śląskich wyjaśnia jak to jest z tą wymianą prawa jazdy:

18 września 2023

Prawa jazdy z „terminem ważności” wydawane były od dawana osobom, która ze względu na stan zdrowia muszą co pewien czas przechodzić badania lekarskie. Uprawniony lekarz wydaje wówczas decyzję, na jaki okres mogą być wydane uprawnienia. W zdecydowanej większości przypadków chodzi o stan wzroku, ale nie tylko. Powodem wydania prawa jazdy z ograniczeniem.

Jak uzyskać nowy dokument?

Nauka Jazdy Expert z Piekar Śląskich zaleca:

Jeżeli osoba posiadająca terminowe prawo jazdy chce zachować ciągłość posiadania uprawnień, powinna wszcząć procedurę wymiany odpowiednio wcześniej. Czas oczekiwania na nowy dokument wynosi około 7-10 dni, do tego należy doliczyć czas na zorganizowanie wymaganych dokumentów. Najbezpieczniej zatem jest zainteresować się sprawą na dwa tygodnie przed upływem terminu. Jeżeli jednak kierowcy nie zależy na ciągłości uprawnień, wtedy dokument może wymienić w dowolnym czasie po upływie terminu ważności prawa jazdy.

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy procedury:

  1. Najpierw należy udać się do uprawnionego lekarza w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Lekarz może wydać orzeczenie po wykonaniu badania we własnym gabinecie, w szczególnych przypadkach może jednak skierować kierowcę na szczegółowe badania np. do okulisty, kardiologa, ortopedy itp. Z wynikami badań należy się wówczas udać raz jeszcze do uprawnionego lekarza. Wówczas podejmuje on decyzję czy wydać orzeczenie, jeżeli tak, to podejmuje także decyzję na jaki okres uprawnienia mogą być wydane, z jakimi ograniczeniami i na jakie kategorie prawa jazdy. Lekarz może np. wydać orzeczenie z terminem ważności 5 lat dla kategorii B, a nie wydać orzeczenia dla kategorii A prawa jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, konieczne jest również uzyskanie orzeczenia od psychologa transportu. Kierowcom zawodowym wydawane są uprawnienia na okres nie dłuższy niż 5 lat.
    Badania lekarskie są płatne, ich cenę ustala lekarz.
  2. Następnie należy zrobić jedną kolorową fotografię o wymiarach 3,5×4,5 cm. Fotografia musi przedstawiając osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  3. Po uzyskaniu orzeczenia i zdobyciu zdjęcia, należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Wnioski można znaleźć na stronach internetowych wydziałów komunikacji lub na miejscu w wydziale.
  4. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dwóch stron dowodu osobistego i prawa jazdy. Kserokopię w większości przypadków można zrobić na miejscu w wydziale komunikacji.
  5. Wymianę prawa jazdy należy opłacić – koszt to 100,50 zł
  6. Z kompletem wymaganych dokumentów (orzeczenie lekarskie, fotografia, wniosek, kserokopie dowodu osobistego i prawa jazdy, potwierdzenie uiszczenia opłaty) należy udać się do wydziału komunikacji i złożyć wniosek.

W przypadku osób posiadających ograniczenie czasowe prawa jazdy, które zmieniają adres zamieszkania (wiąże się to z wymianą dokumentów) zaleca się rozważenie, czy przed wymianą prawa jazdy nie udać się do lekarza w celu uzyskania orzeczenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Jeżeli do końca terminu ważności uprawnień zostaje np. 1 rok, wówczas wydział komunikacji wyda dokument z takim terminem ważności. Tymczasem lekarz może wydać orzeczenie na np. 5 lat.

W szczególnych przypadkach lekarze decydują, że dana osoba nie powinna już być kierowcą i nie wydają orzeczenia. Dla większości osób taka decyzja jest bardzo ciężka do przełknięcia. Można się od niej odwołać, ale najczęściej należy się wówczas pogodzić z tym, że stan zdrowia nie pozwala na bezpieczne kierowanie pojazdem.

Kierowanie pojazdami po upływie terminu ważności dokumentu jest traktowane tak samo, jak jazda bez uprawnień i grozi za to mandat w wysokości 500 zł, a w razie wypadku, regres ubezpieczeniowy, czyli pokrywanie wszystkich szkód z własnej kieszeni.