Wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Szkoła Jazdy Expert z Zabrza wyjaśnia jak teraz wygląda zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

18 września 2023

Szkoła Jazdy Expert z Zabrza wyjaśnia:

Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodów rejestracyjnych kierowanych pojazdów. To nie oznacza, że w razie uzasadnionych przesłanek, policja nie może zatrzymać dokumentu. Od poniedziałku funkcjonuje tzw. wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Materiały InfoCar

Dotychczas zatrzymanie dowodu polegało na odebraniu dowodu rejestracyjnego kierowcy i przesłaniu go przez uprawnione służby do wydziału komunikacji, w którym pojazd został zarejestrowany. Działo się tak tylko określonych przepisami przepadkach, ale najczęściej dotyczyło to jazdy bez ważnego badania technicznego lub wówczas, gdy pojazd był w złym stanie technicznym. Teraz urząd o tym fakcie zostanie poinformowany online wprost z kontroli drogowej poprzez nową funkcjonalność systemu CEPiK. Już pierwszego dnia funkcjonowania przepisu, policja skorzystała z wirtualnego zatrzymania około 180 razy, wszystko przebiegło bezproblemowo.

Zwrot dokumentu zatrzymanego elektronicznie będzie następował również elektronicznie, poprzez odnotowanie informacji o zwrocie w Centralnej Ewidencji Pojazdów, po ustaniu przesłanek, które spowodowały zatrzymanie dokumentu. W tym celu należy poinformować urząd o tym, że np. pojazd został naprawiony i pozytywnie przeszedł badanie techniczne. Wówczas dowód rejestracyjny zostanie wirtualnie zwolniony, a pojazdu będzie można legalnie korzystać na drogach publicznych

Najczęstsze pytania o kwestię wirtualnego zatrzymania dowodu rejestracyjnego:

 1. Co zrobić, gdy mój dowód rejestracyjny został zatrzymany elektronicznie, ale nie został mi fizycznie odebrany? Czy mogę dalej jeździć?
  Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) organ kontroli ruchu drogowego wydaje pokwitowanie, które może uprawniać do użytkowania pojazdu przez oznaczony w nim okres czasu, nieprzekraczający 7 dni. Gdy wskazany okres czasu minie pojazdem nie można się poruszać do czasu usunięcia przyczyny, z której dokument został zatrzymany i zwrotu elektronicznie dokumentu przez organ, który go zatrzymał, lub organ, który go wydał. Pokwitowanie należy zachować do momentu elektronicznego zwrotu dokumentu.
 2. Kto może elektronicznie zwrócić mi dokument pojazdu?
  Zwrócić dokument może organ, który go zatrzymał, lub organ, który go wydał, dopiero po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dokumentu. W przypadku organu kontroli ruchu drogowego może zrobić to dowolna jednostka w ramach tego organu. Oznacza to, że jeśli zatrzymania dokonał np. funkcjonariusz Policji w Krakowie to zwrócić dokument, poprzez odnotowanie zwrotu w centralnej ewidencji pojazdów, może funkcjonariusz Policji w Warszawie. Podobnie jeśli zatrzymania dokonała jednostka ITD w Gdańsku to zwrotu może dokonać jednostka w Szczecinie etc.
  UWAGA: Jeśli dokument zatrzymał funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego to zwrócić dokumentu nie może funkcjonariusz Policji.
  Zwrotu dokumentu w każdym przypadku może dokonać również organ, który go wydał – czyli urzędnik w starostwie, w którym pojazd był zarejestrowany.
  UWAGA: zwrotu dokumentu nie może dokonać diagnosta, który go zatrzymał. W tym przypadku dokument jest zwracany wyłącznie przez organ, który go wydał.
 3. Jeśli mój dokument zatrzymany został przed 1 października 2018 r., to który organ może mi go zwrócić?
  W sytuacji gdy dokument, został fizycznie zatrzymany przez organ kontroli ruchu drogowego przed 1 października 2018r., to może być on zwrócony wyłącznie przez organ, który go wydał – w tym przypadku aby odzyskać dokument należy udać się do Starostwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.
 4. Czy stacja kontroli pojazdów może zatrzymać dokument elektronicznie?
  Diagnosta nie ma możliwości zatrzymania dowodu elektronicznie. Dokument może być zatrzymany przez diagnostę fizycznie a informacja o tym zatrzymaniu jest przekazywana do centralnej ewidencji pojazdów.
 5. W jaki sposób postępować ma diagnosta w stacji kontroli pojazdów, gdy wystąpią przesłanki do zatrzymania dowodu rejestracyjnego?
  Diagnosta postępuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku wystąpienia przesłanek do zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymuje dokument i przesyła go do organu, który go wydał. Diagnosta nie ma możliwości zatrzymania dowodu elektronicznie. Nie ma również możliwości zwrotu zatrzymanego dokumentu. W tym przypadku zwrotu dokumentu może dokonać wyłącznie organ, który go wydał (właściwy starosta).

Źródło: www.cepik.gov.pl

Przypominamy, że poruszanie się pojazdem bez ważnego dowodu rejestracyjnego, a zatem również gdy dowód jest zatrzymany (w tym też wirtualnie), jest zakazane. Dotyczy to również okresu, gdy wygasło pokwitowanie, na mocy którego kierowca może korzystać z pojazdu nie dłużej niż 7 dni. Niezastosowanie się do wspomnianych zasad, w razie kontroli drogowej, może skutkować odholowaniem pojazdu na parking policyjny.